Телефонный код Южная Корея. Коды городов Южная Корея

Телефонный код Южная Корея 82

Как позвонить в Южная Корея

С мобильного телефона в России:
+82-(код города)-(номер абонента)

Со стационарного телефона в России:
8-10-(82)-(код города)-(номер абонента)

Телефонные коды городов Южная Корея

Ансон
31
Аньян
343
Вандо
61
Волсан
52
Вонджу
33
Даньян
43
Индже
33
Инчхон
32
Ири
63
Ичхон
31
Йангпенг
31
Йесан
41
Йечхон
54
Йоджу
31
Йонам
61
Йонволь
33
Йонгван
61
Йонгчхон
54
Йонджу
54
Йондок
54
Йондон
43
Йонхын
31
Йончхон
31
Йоньян
54
Йосу
61
Канген
61
Капхен
31
Кванджу
31
Кванъян
61
Керджу
54
Кимдже
63
Кимпхо
31
Кимхэ
55
Кимчхон
54
Кодже
55
Коксан
61
Конджу
41
Косан
43
Косон
55
Кохын
61
Кочхан
63
Кумсан
41
Кунсан
63
Куре
61
Кури
31
Масан
55
Мирян
55
Мокпхо
61
Муджу
63
Мунген
54
Наджу
61
Намвон
63
Онянг
41
Паджу
31
Посон
61
Поун
43
Похан
54
Почхун
31
Пуан
63
Пуе
41
Пусан
51
Пхентхэк
31
Пхенчан
33
Самчхок
33
Санджу
54
Санчхон
55
Сачхон
55
Сеул
2
Сокчхо
33
Сонгнам
31
Сосан
41
Сочхон
41
Сувон
31
Сунчхан
63
Сунчхон
61
Тайебаек
33
Тамян
61
Танян
43
Тонгхаэ
33
Тэгу
53
Тэджон
42
Тэчхон
41
Ульджин
54
Умсон
43
Хадон
55
Хаман
55
Хампхен
61
Хамян
55
Хапчхон
55
Хвасун
61
Хвачхон
33
Хвенсон
33
Хонсон
41
Хончхон
33
Чансон
61
Чансу
63
Чанхын
61
Чеджу
64
Чечхон
43
Чинан
63
Чинджу
55
Чиндо
61
Чинхе
55
Чинчхон
43
Чонгдо
54
Чонджу
63
Чонсон
33
Чончхон
43
Чочхивон
41
Чхонан
41
Чхонджу
43
Чхонсон
54
Чхорвон
33
Чхулвон
33
Чхунджу
43
Чхунму
55
Чхунчхон
33
Ыйнджонбу
31
Ыйрен
55
Ымсон
43
Юсон
54
Янгу
33
Янъян
33
Ансон
31
Аньян
343
Вандо
61
Волсан
52
Вонджу
33
Даньян
43
Индже
33
Инчхон
32
Ири
63
Ичхон
31
Йангпенг
31
Йесан
41
Йечхон
54
Йоджу
31
Йонам
61
Йонволь
33
Йонгван
61
Йонгчхон
54
Йонджу
54
Йондок
54
Йондон
43
Йонхын
31
Йончхон
31
Йоньян
54
Йосу
61
Канген
61
Капхен
31
Кванджу
31
Кванъян
61
Керджу
54
Кимдже
63
Кимпхо
31
Кимхэ
55
Кимчхон
54
Кодже
55
Коксан
61
Конджу
41
Косан
43
Косон
55
Кохын
61
Кочхан
63
Кумсан
41
Кунсан
63
Куре
61
Кури
31
Масан
55
Мирян
55
Мокпхо
61
Муджу
63
Мунген
54
Наджу
61
Намвон
63
Онянг
41
Паджу
31
Посон
61
Поун
43
Похан
54
Почхун
31
Пуан
63
Пуе
41
Пусан
51
Пхентхэк
31
Пхенчан
33
Самчхок
33
Санджу
54
Санчхон
55
Сачхон
55
Сеул
2
Сокчхо
33
Сонгнам
31
Сосан
41
Сочхон
41
Сувон
31
Сунчхан
63
Сунчхон
61
Тайебаек
33
Тамян
61
Танян
43
Тонгхаэ
33
Тэгу
53
Тэджон
42
Тэчхон
41
Ульджин
54
Умсон
43
Хадон
55
Хаман
55
Хампхен
61
Хамян
55
Хапчхон
55
Хвасун
61
Хвачхон
33
Хвенсон
33
Хонсон
41
Хончхон
33
Чансон
61
Чансу
63
Чанхын
61
Чеджу
64
Чечхон
43
Чинан
63
Чинджу
55
Чиндо
61
Чинхе
55
Чинчхон
43
Чонгдо
54
Чонджу
63
Чонсон
33
Чончхон
43
Чочхивон
41
Чхонан
41
Чхонджу
43
Чхонсон
54
Чхорвон
33
Чхулвон
33
Чхунджу
43
Чхунму
55
Чхунчхон
33
Ыйнджонбу
31
Ыйрен
55
Ымсон
43
Юсон
54
Янгу
33
Янъян
33
Ансон
31
Аньян
343
Вандо
61
Волсан
52
Вонджу
33
Даньян
43
Индже
33
Инчхон
32
Ири
63
Ичхон
31
Йангпенг
31
Йесан
41
Йечхон
54
Йоджу
31
Йонам
61
Йонволь
33
Йонгван
61
Йонгчхон
54
Йонджу
54
Йондок
54
Йондон
43
Йонхын
31
Йончхон
31
Йоньян
54
Йосу
61
Канген
61
Капхен
31
Кванджу
31
Кванъян
61
Керджу
54
Кимдже
63
Кимпхо
31
Кимхэ
55
Кимчхон
54
Кодже
55
Коксан
61
Конджу
41
Косан
43
Косон
55
Кохын
61
Кочхан
63
Кумсан
41
Кунсан
63
Куре
61
Кури
31
Масан
55
Мирян
55
Мокпхо
61
Муджу
63
Мунген
54
Наджу
61
Намвон
63
Онянг
41
Паджу
31
Посон
61
Поун
43
Похан
54
Почхун
31
Пуан
63
Пуе
41
Пусан
51
Пхентхэк
31
Пхенчан
33
Самчхок
33
Санджу
54
Санчхон
55
Сачхон
55
Сеул
2
Сокчхо
33
Сонгнам
31
Сосан
41
Сочхон
41
Сувон
31
Сунчхан
63
Сунчхон
61
Тайебаек
33
Тамян
61
Танян
43
Тонгхаэ
33
Тэгу
53
Тэджон
42
Тэчхон
41
Ульджин
54
Умсон
43
Хадон
55
Хаман
55
Хампхен
61
Хамян
55
Хапчхон
55
Хвасун
61
Хвачхон
33
Хвенсон
33
Хонсон
41
Хончхон
33
Чансон
61
Чансу
63
Чанхын
61
Чеджу
64
Чечхон
43
Чинан
63
Чинджу
55
Чиндо
61
Чинхе
55
Чинчхон
43
Чонгдо
54
Чонджу
63
Чонсон
33
Чончхон
43
Чочхивон
41
Чхонан
41
Чхонджу
43
Чхонсон
54
Чхорвон
33
Чхулвон
33
Чхунджу
43
Чхунму
55
Чхунчхон
33
Ыйнджонбу
31
Ыйрен
55
Ымсон
43
Юсон
54
Янгу
33
Янъян
33