Телефонный код Йемен. Коды городов Йемен

Телефонный код Йемен 967

Как позвонить в Йемен

С мобильного телефона в России:
+967-(код города)-(номер абонента)

Со стационарного телефона в России:
8-10-(967)-(код города)-(номер абонента)

Телефонные коды городов Йемен

Абъян
2
Аден
2
Аль Ареем
5
Аль Ахжур
7
Аль Баида
6
Аль Вадейх
5
Аль Галоах
2
Аль Жоф
6
Аль Захер
7
Аль Каадах
4
Аль Канавес
3
Аль Катан
5
Аль Куд
2
Аль Маравах
3
Аль Махвит
7
Аль Мехабшех
7
Аль Мокха
4
Аль Мукалла
5
Аль Одайн
4
Аль Радех
4
Аль Рамадах
4
Аль Ребат
2
Аль Роудах
1
Аль Саади
2
Аль Торба
4
Аль Хабиляйн
2
Аль Хазм Сейаун
5
Аль Хаиджах
5
Аль Хоутах
2
Аль Шихр
5
Аль-Радхма
4
Аль-Саддах
4
Альмарах
5
Альхаша
5
Амран
7
Анес
6
Баадан
4
Бажил
3
Баит Аль Жакей
1
Баит Аль Факих
3
Баит Катинах
7
Бани Хажаж
7
Бани Хашаиш
1
Баухан
5
Бораига
2
Вади Хажар
5
Гашен
5
Дамар
6
Демнат Хадер
4
Джаян И Тальх
7
Дхале
2
Жеар
2
Жехана
1
Жубан
2
Забеед
3
Зайдах
3
Зинжубар
2
Каатабах
2
Карн Жамаа Рурал
7
Кратер И Ареш
2
Кухлан Аль Шараф
7
Кухлан Аффар
7
Лахж
2
Маабер
6
Маареб
6
Магриб Анс
6
Макатера
2
Манах
1
Мансора
2
Мансориах
3
Маусени
5
Месрах
4
Мисбах
6
Моалла
2
Радаа
6
Разех
7
Раидах
7
Ребат Сарима
4
Реймах
3
Рожом Аль Махвит
7
Роудха
5
Саадах
7
Сабер
2
Савад
7
Сана
1
Санабан
6
Сейаун
5
Согатрах
5
Тавахи
2
Тавилах
7
Таиз
4
Тарим
5
Усаб Аль Али
6
Утумах
6
Хабабах
7
Хаддах
1
Хадхрмаут
5
Хажах
7
Хаис
3
Хамер
7
Хариб
6
Ходайдах
3
Хор Максар
2
Хосейнайх
3
Хут
7
Шабвах
5
Шах Осман
2
Шуграх
2
Эбб
4
Ярем
4
Абъян
2
Аден
2
Аль Ареем
5
Аль Ахжур
7
Аль Баида
6
Аль Вадейх
5
Аль Галоах
2
Аль Жоф
6
Аль Захер
7
Аль Каадах
4
Аль Канавес
3
Аль Катан
5
Аль Куд
2
Аль Маравах
3
Аль Махвит
7
Аль Мехабшех
7
Аль Мокха
4
Аль Мукалла
5
Аль Одайн
4
Аль Радех
4
Аль Рамадах
4
Аль Ребат
2
Аль Роудах
1
Аль Саади
2
Аль Торба
4
Аль Хабиляйн
2
Аль Хазм Сейаун
5
Аль Хаиджах
5
Аль Хоутах
2
Аль Шихр
5
Аль-Радхма
4
Аль-Саддах
4
Альмарах
5
Альхаша
5
Амран
7
Анес
6
Баадан
4
Бажил
3
Баит Аль Жакей
1
Баит Аль Факих
3
Баит Катинах
7
Бани Хажаж
7
Бани Хашаиш
1
Баухан
5
Бораига
2
Вади Хажар
5
Гашен
5
Дамар
6
Демнат Хадер
4
Джаян И Тальх
7
Дхале
2
Жеар
2
Жехана
1
Жубан
2
Забеед
3
Зайдах
3
Зинжубар
2
Каатабах
2
Карн Жамаа Рурал
7
Кратер И Ареш
2
Кухлан Аль Шараф
7
Кухлан Аффар
7
Лахж
2
Маабер
6
Маареб
6
Магриб Анс
6
Макатера
2
Манах
1
Мансора
2
Мансориах
3
Маусени
5
Месрах
4
Мисбах
6
Моалла
2
Радаа
6
Разех
7
Раидах
7
Ребат Сарима
4
Реймах
3
Рожом Аль Махвит
7
Роудха
5
Саадах
7
Сабер
2
Савад
7
Сана
1
Санабан
6
Сейаун
5
Согатрах
5
Тавахи
2
Тавилах
7
Таиз
4
Тарим
5
Усаб Аль Али
6
Утумах
6
Хабабах
7
Хаддах
1
Хадхрмаут
5
Хажах
7
Хаис
3
Хамер
7
Хариб
6
Ходайдах
3
Хор Максар
2
Хосейнайх
3
Хут
7
Шабвах
5
Шах Осман
2
Шуграх
2
Эбб
4
Ярем
4
Абъян
2
Аден
2
Аль Ареем
5
Аль Ахжур
7
Аль Баида
6
Аль Вадейх
5
Аль Галоах
2
Аль Жоф
6
Аль Захер
7
Аль Каадах
4
Аль Канавес
3
Аль Катан
5
Аль Куд
2
Аль Маравах
3
Аль Махвит
7
Аль Мехабшех
7
Аль Мокха
4
Аль Мукалла
5
Аль Одайн
4
Аль Радех
4
Аль Рамадах
4
Аль Ребат
2
Аль Роудах
1
Аль Саади
2
Аль Торба
4
Аль Хабиляйн
2
Аль Хазм Сейаун
5
Аль Хаиджах
5
Аль Хоутах
2
Аль Шихр
5
Аль-Радхма
4
Аль-Саддах
4
Альмарах
5
Альхаша
5
Амран
7
Анес
6
Баадан
4
Бажил
3
Баит Аль Жакей
1
Баит Аль Факих
3
Баит Катинах
7
Бани Хажаж
7
Бани Хашаиш
1
Баухан
5
Бораига
2
Вади Хажар
5
Гашен
5
Дамар
6
Демнат Хадер
4
Джаян И Тальх
7
Дхале
2
Жеар
2
Жехана
1
Жубан
2
Забеед
3
Зайдах
3
Зинжубар
2
Каатабах
2
Карн Жамаа Рурал
7
Кратер И Ареш
2
Кухлан Аль Шараф
7
Кухлан Аффар
7
Лахж
2
Маабер
6
Маареб
6
Магриб Анс
6
Макатера
2
Манах
1
Мансора
2
Мансориах
3
Маусени
5
Месрах
4
Мисбах
6
Моалла
2
Радаа
6
Разех
7
Раидах
7
Ребат Сарима
4
Реймах
3
Рожом Аль Махвит
7
Роудха
5
Саадах
7
Сабер
2
Савад
7
Сана
1
Санабан
6
Сейаун
5
Согатрах
5
Тавахи
2
Тавилах
7
Таиз
4
Тарим
5
Усаб Аль Али
6
Утумах
6
Хабабах
7
Хаддах
1
Хадхрмаут
5
Хажах
7
Хаис
3
Хамер
7
Хариб
6
Ходайдах
3
Хор Максар
2
Хосейнайх
3
Хут
7
Шабвах
5
Шах Осман
2
Шуграх
2
Эбб
4
Ярем
4